Rough terrain forklifts
JCB RTFL 930
JCB RTFL 930 Net engine power, hp - 76 Curb weight, tn. - 6,3
JCB RTFL 940
JCB RTFL 940 Net engine power, hp - 76 Curb weight, tn. - 7,1